خورشيد

من حجاب خورشید را در پس پرده

 ابر نمی پسندم

من

خورشيد را برهنه و بی پيرايه ميخواهم

من خورشید را آتشین میخواهم

گرم نورانی و زنده         داغ و سوزنده

تا بزداید  تمام ناخوشی ها را و برابر کند با هم

همه نابرابریها

/ 0 نظر / 8 بازدید