پرنده

پرنده بی سايبانم  طوفانی در راه است 

پناهی بجو                       بالهای ظريفت  طاقت

ضربآهنگ باد و بوران را ندارد       پناهی بجو

اگر چه اين پناه حتی 

درختی کاغذين باشد       بی ريشه و بی برگ    

/ 0 نظر / 28 بازدید